فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی

فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی

فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 83
حجم 255 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی با هدف مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد. به عقیدۀ بشارت(1384) سرسختی، مانند سپری در مقابل استرس در موقعیت های گوناگون زندگی عمل می کند، و بیانگر اعتماد شخص به توانایی خود برای مقابله با شرایط متفاوت است(مجیدیان، 1384)، حس استقلال و خود پیروی را افزایش می-دهد(آتلا  1989) و باعث ارتقاء و بهبود عملکرد می شود(آتلا، 1999).

 

 

 

 

پژوهش های انجام شده در زمینۀ سرسختی روانشناختی در طول دو دهۀ گذشته توانسته اند فرضیة «کوباسا» را در خصوص تأثیر مثبت این سازه بر بهزیستی افراد در مواجه با حوادث استرس-زای زندگی تأیید کنند. البته، تعدادی از پژوهش ها نیز این آثار را برای سرسختی تأیید نکرده اند(زاکین ۱و همکاران، 2003).سرسختی روانشناختی، چیزی فراتر از سه مؤلفة تعهد، کنترل و مبارزه جویی است. کوباسا و همکارانش (1981) اظهار می دارند که انعطاف پذیری شناختی افراد سرسخت، صرفاً از تأثیر انفرادی این مؤلفه ها سرچشمه نمی گیرد، بلکه ناشی از شیوة مقابله ای خاصی است که با ترکیب پویای این سه مؤلفه همخوان است(پارکر و رندال۲، 1988). 

 

 

 

 

 

 

در واقع سرسختی، ساختار واحدی است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مؤلفة مرتبط با هم، سرچشمه می گیرد(کوباسا، 1988). كوباسا و پوكت۳ (1983) بر این باورند كه ويژگي هاي روانشناختي سرسختي از جمله حس كنجكاوي قابل توجه، گرايش به داشتن تجارب جالب و معني دار، ابراز وجود، پرانرژي بودن و اين كه تغيير در زندگي امري طبيعي است، مي تواند در سازش فرد با رويدادهاي تنش زاي زندگي سودمند باشند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی

2-1 مقدمه  ۱۰
2-2 مبانی نظری  ۱۰
2-2-1 هیجان خواهی:  ۱۰
2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی  ۱۲
2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه  ۱۲
2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید  ۱۳
2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز  ۱۳
2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت  ۱۳
2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی  ۱۴
2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی  ۱۴
2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه  ۱۴
2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری  ۱۴
2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت  ۱۴
2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه  ۱۵
2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی  ۱۶
۲-۲-۲  سرسختی روانشناختی  ۱۸
۲-۲-۲-۱ تعریف سرسختی روانشناختی  ۱۸
2-2-2-2 سرسختی روانشناختی در ورزش  ۲۰
2-2-3 جهت گیری مذهبی  ۲۲
2-2-3-1 تعریف جهت گیری مذهبی   ۲۲
2-2-3-۲ مبانی نظری جهت گیری مذهبی  ۲۲
2-2-3-3 نظریه ها ی مربوط به جهت گیری مذهبی  ۲۲
2-2-3-4 جمع بندی مبانی نظری جهت گیری مذهبی  ۲۵
2-3 مروری بر تحقیقات قبلی  ۲۶
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۲۶
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور  ۳۱

 

منابع  
منابع فارسی  ۶۴
منابع لاتین۶۹

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود